hotline
854/19/22 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918 237 078

Bình ngâm rượu Hàn Quốc

Dáng Tròn 0.18 lít - S1

Đ/k miệng: 4.1 cm

Cao: 9.5 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Tròn 0.225 lít - S2

Đ/k miệng: 4.7 cm

Cao: 10 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Tròn 0.36 lít - S3

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 12 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 0.375 lít - S4

Đ/k miệng: 2 cm

Cao:

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 0.45 lít - S5

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 25 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 0.5 lít - S6

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 26 cm

160.000 VNĐ

Giảm: 0%

160.000 VNĐ

xem

Dáng Tròn 0.5 lít - S7

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 14 cm

169.000 VNĐ

Giảm: 0%

169.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 0.5 lít - S8

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 26 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 0.5 lít - S9

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Elip 0.6 lít - S10

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 26.5 cm

158.000 VNĐ

Giảm: 0%

158.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 0.66 lít - S11

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 29 cm

171.000 VNĐ

Giảm: 0%

171.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 0.7 lít - S12

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 0.7 lít - S14

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 31 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 0.75 lít - S15

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 30 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 0.75 lít - 61S

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 0.75 lít - S17

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 30 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Elip 0.8 lít - S18

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 29 cm

168.000 VNĐ

Giảm: 0%

168.000 VNĐ

xem

Dáng Tròn 0.8 lít - S19

Đ/k miệng: 7.4 cm

Cao: 16 cm

210.000 VNĐ

Giảm: 0%

210.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 0.8 lít - S20

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 31.5 cm

215.000 VNĐ

Giảm: 0%

215.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 0.86 lít - S21

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 33 cm

220.000 VNĐ

Giảm: 0%

220.000 VNĐ

xem

Dáng Lạ 0.9 lít - S22

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 15 cm

300.000 VNĐ

Giảm: 0%

300.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 0.9 lít - S23

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 41 cm

300.000 VNĐ

Giảm: 0%

300.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 1 lít - S24

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 32 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 1 lít - S25

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 31 cm

225.000 VNĐ

Giảm: 0%

225.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 1 lít - S26

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 33 cm

235.000 VNĐ

Giảm: 0%

235.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 1 lít - S27

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 40 cm

229.000 VNĐ

Giảm: 0%

229.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 1 lít - S28

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 32 cm

300.000 VNĐ

Giảm: 0%

300.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 1 lít - S29

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 33 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Chai 1 lít - S30

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 32 cm

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 1.2 lít - S31

Đ/k miệng: 6.6 cm

Cao: 29 cm

250.000 VNĐ

Giảm: 0%

250.000 VNĐ

xem

Dáng Tròn 1.2 lít -S32

Đ/k miệng: 7.4 cm

Cao: 18 cm

230.000 VNĐ

Giảm: 0%

230.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 1.2 lít - S34

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 51 cm

250.000 VNĐ

Giảm: 0%

250.000 VNĐ

xem

Dáng Tròn 1.4 lít - S35

Đ/k miệng: 8.1 cm

Cao: 18 cm

240.000 VNĐ

Giảm: 0%

240.000 VNĐ

xem

Dáng Trụ 1.4 lít - S36

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 36 cm

260.000 VNĐ

Giảm: 0%

260.000 VNĐ

xem

Dáng Tròn 1.5 lít - S37

Đ/k miệng: 8.1 cm

Cao: 20 cm

245.000 VNĐ

Giảm: 0%

245.000 VNĐ

xem

Dáng Bầu 1.5 lít - S38

Đ/k miệng: 6.7 cm

Cao: 36 cm

290.000 VNĐ

Giảm: 0%

290.000 VNĐ

xem
 1 2 3 4 5 > 

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu