hotline
3A, ĐƯỜNG SỐ 5, LÊ ĐỨC THỌ, P.17, Q.GÒ VẤP

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình N1 - 73 lít

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 80 cm

7.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

7.000.000 VNĐ

xem

Bình n2 - 30 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.330.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.330.000 VNĐ

xem

Bình N5 - 18 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.730.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.730.000 VNĐ

xem

Bình N6 Van - 13.2 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

1.280.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.280.000 VNĐ

xem

Bình N26 Van - 41 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.350.000 VNĐ

xem

BÌNH NGÂM RƯỢU N27Big - 43 Lít

Đ/k miệng: 34.5

Cao: 54

4.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

4.800.000 VNĐ

xem

Bình ngâm rượu N28BIG - 27.5 Lít

Đ/k miệng: 28.5

Cao: 47

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình N32 - 600 ml

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 26.5 cm

120.000 VNĐ

Giảm: 0%

120.000 VNĐ

xem

Bình N40 - 5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41.5 cm

500.000 VNĐ

Giảm: 0%

500.000 VNĐ

xem

Bình N44 - 11 lít

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 76.5 cm

835.000 VNĐ

Giảm: 0%

835.000 VNĐ

xem

Bình N60 - 1.5 lít

Đ/k miệng: 7.5 cm

Cao: 36 cm

250.000 VNĐ

Giảm: 0%

250.000 VNĐ

xem

Bình N80 - val - 8.5 lit

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

930.000 VNĐ

Giảm: 0%

930.000 VNĐ

xem

Bình 450 ml - N96

Đ/k miệng: 2

Cao: 25

120.000 VNĐ

Giảm: 0%

120.000 VNĐ

xem

bình 500 ml - N30

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 26 cm

125.000 VNĐ

Giảm: 0%

125.000 VNĐ

xem

Bình 660 ml - N29

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

130.000 VNĐ

Giảm: 0%

130.000 VNĐ

xem

Bình 750 ml - N67

Đ/k miệng: 3

Cao:

160.000 VNĐ

Giảm: 0%

160.000 VNĐ

xem

Bình 750 ml - N107

Đ/k miệng: 5

Cao: 29

130.000 VNĐ

Giảm: 0%

130.000 VNĐ

xem

bình 800 ml - N31

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

130.000 VNĐ

Giảm: 0%

130.000 VNĐ

xem

Bình 860 ml - N76

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 33 cm

195.000 VNĐ

Giảm: 0%

195.000 VNĐ

xem

Bình 900 ml - N112

Đ/k miệng: 6

Cao: 41

200.000 VNĐ

Giảm: 0%

200.000 VNĐ

xem

Bình 1 lít - N66

Đ/k miệng: 3

Cao: 32

180.000 VNĐ

Giảm: 0%

180.000 VNĐ

xem

Bình 1 lít - N78

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 33 cm

215.000 VNĐ

Giảm: 0%

215.000 VNĐ

xem

Bình 1 lít - N108

Đ/k miệng: 5

Cao: 32

190.000 VNĐ

Giảm: 0%

190.000 VNĐ

xem

Bình 1.2 lít - N38

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 29 cm

240.000 VNĐ

Giảm: 0%

240.000 VNĐ

xem

Bình 2.3 Lít - N110

Đ/k miệng: 5

Cao: 27

280.000 VNĐ

Giảm: 0%

280.000 VNĐ

xem

Bình 2.4 lít - N26

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 36.5 cm

310.000 VNĐ

Giảm: 0%

310.000 VNĐ

xem

Bình 2.4 lít - N63

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 37 cm

245.000 VNĐ

Giảm: 0%

245.000 VNĐ

xem

Bính 2.5 lít - N20

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 35.5 cm

289.000 VNĐ

Giảm: 0%

289.000 VNĐ

xem

Bình 2.5 lít - N27

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 40 cm

275.000 VNĐ

Giảm: 0%

275.000 VNĐ

xem

Bình 2.5 Lít - N85

Đ/k miệng: 9

Cao: 22

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình 2.5 lít - N88

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 30 cm

390.000 VNĐ

Giảm: 0%

390.000 VNĐ

xem

Bình 2.5 Lít - N120

Đ/k miệng: 7

Cao: 50

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình 2.5 Lít - N121

Đ/k miệng: 7

Cao: 46

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình 3 lít - N39

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41.5 cm

450.000 VNĐ

Giảm: 0%

450.000 VNĐ

xem

Bình 3 lít - N41

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41 cm

450.000 VNĐ

Giảm: 0%

450.000 VNĐ

xem

Bình 3 lít - N57

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 43 cm

380.000 VNĐ

Giảm: 0%

380.000 VNĐ

xem

Bình 5.5 Lít - N56

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 41 cm

520.000 VNĐ

Giảm: 0%

520.000 VNĐ

xem

Bình 5.5 lít - N89

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 52 cm

460.000 VNĐ

Giảm: 0%

460.000 VNĐ

xem

Bình 6 lít - N13

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 48.5 cm

830.000 VNĐ

Giảm: 0%

830.000 VNĐ

xem

Bình 6 lít - 6L

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 29.5 cm

520.000 VNĐ

Giảm: 0%

520.000 VNĐ

xem

Bình 6.5 lit - N97

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 51 cm

680.000 VNĐ

Giảm: 0%

680.000 VNĐ

xem

Bình 7 lít - N11

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 50 cm

830.000 VNĐ

Giảm: 0%

830.000 VNĐ

xem

Bình 7 lít - N12

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 55 cm

820.000 VNĐ

Giảm: 0%

820.000 VNĐ

xem

Bình 9 lít - N8 Van

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

1.110.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.110.000 VNĐ

xem

Bình 8.5 lít - N80

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

750.000 VNĐ

Giảm: 0%

750.000 VNĐ

xem

Bình 9 lít - N10

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 51.5 cm

650.000 VNĐ

Giảm: 0%

650.000 VNĐ

xem

Bình 10 lít - N10

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 60 cm

860.000 VNĐ

Giảm: 0%

860.000 VNĐ

xem

Bình 10 lít - 10L

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 32 cm

860.000 VNĐ

Giảm: 0%

860.000 VNĐ

xem

Bình 10.5 lít - N7 Val

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

1.150.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.150.000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Rượu N137c - 11 Lít

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 41 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình 11 lít - N44

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 76.5 cm

835.000 VNĐ

Giảm: 0%

835.000 VNĐ

xem

bình 11.6 lít - N68

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 92.5 cm

970.000 VNĐ

Giảm: 0%

970.000 VNĐ

xem

Bình 12 lít - N42

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 85 cm

875.000 VNĐ

Giảm: 0%

875.000 VNĐ

xem

Bình 12 Lít - N103

Đ/k miệng: 15

Cao: 34

730.000 VNĐ

Giảm: 0%

730.000 VNĐ

xem

Bình 12 lít - 12L

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 34 cm

960.000 VNĐ

Giảm: 0%

960.000 VNĐ

xem

Bình 12.8 lít - N9

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 63.5 cm

750.000 VNĐ

Giảm: 0%

750.000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Rượu N138c - 13 Lít

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao:

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình 13 lít - N16

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 56 cm

850.000 VNĐ

Giảm: 0%

850.000 VNĐ

xem

Bình 13.2 lít - N6

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

1.100.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.100.000 VNĐ

xem

Bình 14 lít - N9

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 70 cm

850.000 VNĐ

Giảm: 0%

850.000 VNĐ

xem

Bình 21 lít - N83

Đ/k miệng: 24.5 cm

Cao: 49.5 cm

2.100.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.100.000 VNĐ

xem

Bình 22 lít - N4

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

1.930.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.930.000 VNĐ

xem

Bình 22 lít - N4 val

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.120.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.120.000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Rượu N123 - 24 Lít

Đ/k miệng: 24

Cao: 57

2.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.450.000 VNĐ

xem

Bình 25 lít - N3

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.130.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.130.000 VNĐ

xem

Bình 25 lít - N3 val

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.350.000 VNĐ

xem

Bình 25 lít - N22

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 110.5 cm

1.950.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.950.000 VNĐ

xem

Bình 25.3 lít - N17

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 58 cm

2.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.450.000 VNĐ

xem

Bình ngâm rượu N28BIG - 27.5 Lít

Đ/k miệng: 28.5

Cao: 47

4.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

4.200.000 VNĐ

xem

Bình 30 lít - N2 val

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.530.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.530.000 VNĐ

xem

Bình 30 lít - N23

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 130.5 cm

2.500.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.500.000 VNĐ

xem

Bình 38 lít - N18

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 81.5 cm

2.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.800.000 VNĐ

xem

Bình N109 - 5.5 lít Van

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

850.000 VNĐ

Giảm: 0%

850.000 VNĐ

xem

Binh N80 - 8.5 lít Van

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

930.000 VNĐ

Giảm: 0%

930.000 VNĐ

xem

Bình N8 - 9 lít Van

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

1.110.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.110.000 VNĐ

xem

Bình N7 - 10.6 lít Van

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

1.150.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.150.000 VNĐ

xem

Bình N6 - 13.2 lít Van

Đ/k miệng: 13.2 cm

Cao: 54 cm

1.280.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.280.000 VNĐ

xem

Bình N5 - 18 lít Van

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

2.010.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.010.000 VNĐ

xem

Bình N3 - 25 lít Van

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.350.000 VNĐ

xem

Bình N2 - 30 lít Van

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.530.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.530.000 VNĐ

xem

Bình 41 lít - N26 val

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.350.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu