hotline
876/5 Thống Nhất P.15 GV - ( Chân Cầu Bến Phân)

0918.237.078 - Viber hoặc Zalo

Bình Trụ N1 - 73 lít

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 80 cm

6.680.000 VNĐ

Giảm: 0%

6.680.000 VNĐ

xem

Bình Bầu n2 - 30 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N5 - 18 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.650.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.650.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N6 Van - 13.2 lít

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N26 Van - 41 lít

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.000.000 VNĐ

xem

BÌNH Trụ N27Big - 43 Lít

Đ/k miệng: 34.5

Cao: 54

4.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

4.450.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N28BIG - 27.5 Lít

Đ/k miệng: 28.5

Cao: 47

3.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.800.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N32 - 600 ml

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 26.5 cm

120.000 VNĐ

Giảm: 0%

120.000 VNĐ

xem

Bình Tròn N40 - 5 lít

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41.5 cm

390.000 VNĐ

Giảm: 0%

390.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N44 - 11 lít

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 76.5 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N60 - 1.5 lít

Đ/k miệng: 7.5 cm

Cao: 36 cm

235.000 VNĐ

Giảm: 0%

235.000 VNĐ

xem

Bình Bầu N80 - val - 8.5 lit

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

780.000 VNĐ

Giảm: 0%

780.000 VNĐ

xem

Bình Chai Lọ 450 ml - N96

Đ/k miệng: 2

Cao: 25

120.000 VNĐ

Giảm: 0%

120.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 500 ml - N30

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 26 cm

125.000 VNĐ

Giảm: 0%

125.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 660 ml - N29

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

130.000 VNĐ

Giảm: 0%

130.000 VNĐ

xem

Bình Chai Lọ 750 ml - N67

Đ/k miệng: 3

Cao:

145.000 VNĐ

Giảm: 0%

145.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 750 ml - N107

Đ/k miệng: 5

Cao: 29

135.000 VNĐ

Giảm: 0%

135.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 800 ml - N31

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

130.000 VNĐ

Giảm: 0%

130.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 860 ml - N76

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 33 cm

165.000 VNĐ

Giảm: 0%

165.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 900 ml - N112

Đ/k miệng: 6

Cao: 41

175.000 VNĐ

Giảm: 0%

175.000 VNĐ

xem

Bình Chai Lọ 1 lít - N66

Đ/k miệng: 3

Cao: 32

165.000 VNĐ

Giảm: 0%

165.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 1 lít - N78

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 33 cm

195.000 VNĐ

Giảm: 0%

195.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 1 lít - N108

Đ/k miệng: 5

Cao: 32

175.000 VNĐ

Giảm: 0%

175.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 1.2 lít - N38

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 29 cm

205.000 VNĐ

Giảm: 0%

205.000 VNĐ

xem

Bình Tròn 2.3 Lít - N110

Đ/k miệng: 5

Cao: 27

245.000 VNĐ

Giảm: 0%

245.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 2.4 lít - N26

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 36.5 cm

275.000 VNĐ

Giảm: 0%

275.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 2.4 lít - N63

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 37 cm

215.000 VNĐ

Giảm: 0%

215.000 VNĐ

xem

Bính Bầu 2.5 lít - N20

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 35.5 cm

245.000 VNĐ

Giảm: 0%

245.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 2.5 lít - N27

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 40 cm

250.000 VNĐ

Giảm: 0%

250.000 VNĐ

xem

Bình Tròn 2.5 Lít - N85

Đ/k miệng: 9

Cao: 22

330.000 VNĐ

Giảm: 0%

330.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 2.5 lít - N88

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 30 cm

325.000 VNĐ

Giảm: 0%

325.000 VNĐ

xem

Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N120

Đ/k miệng: 7

Cao: 50

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N121

Đ/k miệng: 7

Cao: 46

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình Ovan 3 lít - N39

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41.5 cm

340.000 VNĐ

Giảm: 0%

340.000 VNĐ

xem

Bình OVan 3 lít - N41

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41 cm

340.000 VNĐ

Giảm: 0%

340.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 3 lít - N57

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 43 cm

310.000 VNĐ

Giảm: 0%

310.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 5.5 Lít - N56

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 41 cm

410.000 VNĐ

Giảm: 0%

410.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 5.5 lít - N89

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 52 cm

395.000 VNĐ

Giảm: 0%

395.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 5.5 lít - N109 có Vòi

Đ/k miệng: 11 cm

Cao:

735.000 VNĐ

Giảm: 0%

735.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 6 lít - N13

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 48.5 cm

640.000 VNĐ

Giảm: 0%

640.000 VNĐ

xem

Bình Vuông N128 - 6 lít

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 24 cm

370.000 VNĐ

Giảm: 0%

370.000 VNĐ

xem

Bình Táo 6 lít - 6L

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 29.5 cm

405.000 VNĐ

Giảm: 0%

405.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 6.5 lit - N97

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 51 cm

540.000 VNĐ

Giảm: 0%

540.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 7 lít - N11

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 50 cm

640.000 VNĐ

Giảm: 0%

640.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 7 lít - N12

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 55 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây 8 lít - N101

Đ/k miệng: 14 cm

Cao:

490.000 VNĐ

Giảm: 0%

490.000 VNĐ

xem

Bình Vuông 8 lít - N129

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 26 cm

0 VNĐ

Giảm: 0%

0 VNĐ

xem

Bình Bầu 8.5 lít - N80

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

640.000 VNĐ

Giảm: 0%

640.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 10.5 lít - N7 Có Vòi

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 11 Lít - N137C

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 41 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 11 lít - N44

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 76.5 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 11.6 lít - N68

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 92.5 cm

805.000 VNĐ

Giảm: 0%

805.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 12 lít - N42

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 85 cm

690.000 VNĐ

Giảm: 0%

690.000 VNĐ

xem

Bình Trái Cây 12 Lít - N103

Đ/k miệng: 15

Cao: 34

590.000 VNĐ

Giảm: 0%

590.000 VNĐ

xem

Bình Vuông 12 Lít - N131

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 29 cm

800.000 VNĐ

Giảm: 0%

800.000 VNĐ

xem

Bình Táo 12 lít - 12L

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 34 cm

805.000 VNĐ

Giảm: 0%

805.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 12.8 lít - N9

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 63.5 cm

590.000 VNĐ

Giảm: 0%

590.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 13 Lít - N138c

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao:

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 13 lít - N16

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 56 cm

850.000 VNĐ

Giảm: 0%

850.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 13.2 lít - N6

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

915.000 VNĐ

Giảm: 0%

915.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 21 lít - N83

Đ/k miệng: 24.5 cm

Cao: 49.5 cm

2.100.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.100.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - N4

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

1.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.800.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 22 lít - N4 Có Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

2.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.000.000 VNĐ

xem

Bình Trụ N123 - 24 Lít

Đ/k miệng: 24

Cao: 57

2.350.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.350.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - N3

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.000.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - N3 Có Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25 lít - N22

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 110.5 cm

1.450.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.450.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25.3 lít - N17

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 58 cm

2.250.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.250.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 27.5 Lít - N28BIG

Đ/k miệng: 28.5

Cao: 47

3.800.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.800.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - N2 Có Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.400.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.400.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 30 lít - N23

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 130.5 cm

1.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.850.000 VNĐ

xem

Bình Trụ 38 lít - N18

Đ/k miệng: 23.5 cm

Cao: 81.5 cm

2.630.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.630.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 5.5 lít Vòi

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

735.000 VNĐ

Giảm: 0%

735.000 VNĐ

xem

Binh Bầu 8.5 lít - N80 vòi

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

780.000 VNĐ

Giảm: 0%

780.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 9 lít - N8 Vòi

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

900.000 VNĐ

Giảm: 0%

900.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 10.5 lít N7 Vòi

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

950.000 VNĐ

Giảm: 0%

950.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 13 lít - N6 Vòi

Đ/k miệng: 13.2 cm

Cao: 54 cm

1.050.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.050.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 18 lít - N5 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

1.850.000 VNĐ

Giảm: 0%

1.850.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 Lít - N3 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

2.200.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.200.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - N2 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

2.400.000 VNĐ

Giảm: 0%

2.400.000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - N26 Vòi

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

3.000.000 VNĐ

Giảm: 0%

3.000.000 VNĐ

xem

icon play VIDEO CLIP

Copyright @ 2013 bachduoc.com. All rights reserved. Design By hqs.vn - bình ngâm rượu